REGULAMIN PLATFORMY MINDGRAM
(„REGULAMIN”)

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mindgram na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

 1. DEFINICJE
  1. Wszelkie definicje i sformułowania użyte poniżej znajdują̨ swoje zastosowanie w niniejszym Regulaminie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy:
   1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
    identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej);
   3. Forma pisemna – obejmuje również wiadomości elektroniczne wyraźnie określając imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
   4. Konto – spersonalizowany panel Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, w którym zapisane są dane Użytkownika;
   5. Materiały – wszelkie treści udostępniane Użytkownikowi w za pośrednictwem Platformy;
   6. Partner – podmiot będący pracodawcą lub współpracownikiem Użytkownika, z którym Mindgram zawarł odrębną umowę świadczenia usług, w związku z wykonaniem której Mindgram umożliwia Użytkownikowi dostęp do Aplikacji na podstawie niniejszego Regulaminu;
   7. Platforma lub Platforma Mindgram – udostępniona przez Mindgram platforma, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z narzędzi rozwoju i wsparcia psychologicznego, w szczególności porad psychologicznych, coachingowych, programów samopomocy, warsztatów grupowych, webinarów, czatów, dostępna pod adresem: www.mindgram.com;
   8. Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępna pod adresem: https://mindgram.com/pl/polityka-prywatnosci/;
   9. Przerwa techniczna – przerwa w dostępności do Platformy, związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług;
   10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności;
   11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1);
   12. Sila wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Użytkownika, jak i do Mindgram, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością;
   13. Strony – łącznie Użytkownik oraz Mindgram;
   14. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Mindgram a Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności dotycząca korzystania z Usługi przez Użytkownika;
   15. Usługa – usługa świadczona przez Mindgram polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Platformy;
   16. Usługodawca lub Mindgram – Mindgram Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881002;
   17. Usterka – błąd techniczny Platformy uniemożliwiający w pełni korzystanie z funkcjonalności Platformy;
   18. Użytkownik – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnera zawierająca umowę z Mindgram, w związku z wykonaniem której Mindgram świadczy Usługę za pośrednictwem Konta Użytkownika,
   19. Konsument – Użytkownik Aplikacji, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
   20. Serwis – strona internetowa za pośrednictwem, której Mindgram umożliwia korzystanie z Platformy, tj. strona www.mindgram.com;
   21. Zgłoszenie – zgłoszenie dokonane przez Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: [email protected] wskazujące na zaistnienie Usterki Platformy.
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY MINDGRAM
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Platformy Mindgram dostarczanej przez Mindgram za pośrednictwem Serwisu.
  2. Mindgram nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
  3. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika i Mindgram tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w Formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Mindgram a Użytkownikiem.
  4. Platforma Mindgram przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że jesteś osobą pełnoletnią.
  5. Korzystając z Platformy potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego treści.
  6. Mindgram swobodnie decyduje o funkcjonalności Platformy i zakresie Usługi mając na względzie potrzebę rozwoju Platformy i dostosowania Platformy i Usługi do wymogów rynku. Mindgram zastrzega sobie również prawo do przeniesienia wszelkich praw do Platformy na podmiot trzeci bez uszczerbku dla praw Użytkowników.
  7. Mindgram prowadzi obsługę Użytkowników, w tym odpowiada na żądania i zapytania Użytkowników w Dni robocze w godzinach od 8.00-17.00.
  8. Zabrania się korzystania z Serwisu i Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającymi zastosowanie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W szczególności, zakazane jest umieszczanie w Platformie materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. Zakazane jest również ingerowanie w integralność treści i formy Platformy, a ponadto: używanie Platformy do przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu, wysyłania spamu, ingerowanie lub zakłócanie integralności lub działania Usługi lub zawartych w niej danych osób trzecich i innych użytkowników, podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi lub powiązanych z nią systemów lub sieci, kopiowanie Usługi lub jakąkolwiek jej część, uzyskiwanie dostępu do Usługi w celu tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług.
  9. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika jest bezpłatne.
 3. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY
  1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i możliwością wyświetlania interfejsu Serwisu i Platformy,
   2. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnianą przez następujących producentów: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
   3. mieć włączoną obsługę plików cookie oraz zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki, umożliwiające korzystanie z Java, JavaScript,
   4. mieć wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów,
   5. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w pkt. 3.1.1.-3.1.4. powyżej nie musi wyłączać możliwości korzystania z Platformy, z tym zastrzeżeniem, że jako Użytkownik ponosisz ryzyko nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy.
 4. DOSTĘP DO PLATFORMY
  1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
  2. Użytkownik jest uprawniony do dokonania procedury rejestracji pod warunkiem otrzymania od Partnera będącego pracodawcą lub współpracownikiem Użytkownika zaproszenia zawierającego informację o możliwości korzystania z Usług Mindgram ze wskazaniem Serwisu, za pośrednictwem którego korzystanie z Usług jest możliwe. Osoba zainteresowana rejestracją zobowiązana jest do uzupełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie o prawidłowe dane, w tym o służbowy adres e-mail oraz dokonanie aktywacji przy wykorzystaniu linka aktywacyjnego wysłanego na wskazany przez siebie służbowy adres e-mail. Warunkiem przesłania linka aktywacyjnego jest pozytywna weryfikacja prawidłowości wskazanego przez osobę zainteresowaną służbowego adresu e-mail. W celu weryfikacji adresu e-mail Mindgram analizuje, czy wskazany przez osobę zainteresowaną adres e-mail jest zgodny z domeną wskazaną przez Partnera jako uprawniającą do założenia Konta Użytkownika. Link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika pozostaje aktywny przez 24 godziny od jego wysłania, w którym to czasie Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta Użytkownika niezależnie od aktywacji Konta. W celu dalszego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania aktywacji Konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego. Po bezskutecznym upływie wskazanego okresu Konto Użytkownika zostaje zdezaktywowane zaś Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Platformy zobowiązany jest do ponownego dokonania procedury rejestracyjnej na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. 4.
  3. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Korzystając z Serwisu i Platformy, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  4. W trakcie procedury rejestracji Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Utworzone hasło powinno posiadać, co najmniej 8 znaków i składać się z: jednej dużej litery, jednej małej litery, cyfry, znaku specjalnego. Mindgram rekomenduje, aby dla bezpieczeństwa hasła nie zawierało ono powszechnie używanych słów, w tym imion, nazwisk, inicjałów, dat urodzenia, numerów telefonów, sekwencji znaków odczytywanych z klawiatury. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może go udostępniać osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Umowy, a ponadto współpracy z pozostałymi Użytkownikami. Mindgram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno wobec innych Użytkowników Platformy, jak i osób trzecich, w przypadku podawania przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
  5. Mindgram zapewnia Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu nieprzerwany i bezpieczny dostęp do Platformy.
  6. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta, zaś w przypadku takiego udostępnienia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego skutki. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za nieautoryzowany dostęp do Platformy, a także za zachowanie poufności swoich loginów i haseł („Identyfikatorów”) oraz za wszelkie opłaty, szkody, zobowiązania lub straty poniesione w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane z kradzieżą Identyfikatorów, ujawnieniem Identyfikatorów lub upoważnieniem do umożliwienia innej osobie dostępu do Usługi i korzystania z niej przy użyciu Identyfikatorów. Użytkownik podejmie uzasadnione starania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Usługi lub korzystaniu z niej. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Koncie Użytkownika. Użytkownik natychmiast powiadomi Mindgram o każdym nieautoryzowanym użyciu Konta lub innym znanym mu naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Mindgram lub jakiegokolwiek innego użytkownika Platformy z powodu korzystania przez osoby nieuprawnione z Identyfikatorów w wyniku niezachowania przez Użytkownika lub bezpieczeństwa lub poufności Identyfikatorów.
 5. FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY
  1. Użytkownik za pośrednictwem Platformy ma możliwość korzystania z narzędzi rozwoju i wsparcia psychologicznego, za pośrednictwem następujących środków:
   1. uczestnictwa w warsztatach grupowych dostępnych za pośrednictwem Platformy, do których dostęp możliwy jest dla 300 pierwszych zapisanych użytkowników,
   2. korzystania z Materiałów edukacyjnych zamieszczanych na Platformie w postaci filmów, nagrań audio, grafik, tekstów,
   3. korzystania ze wsparcia koordynatora rozwoju i terapii, za pośrednictwem czatu dostępnego w Platformie,
   4. korzystania ze wsparcia psychologicznego, za pośrednictwem czatu dostępnego w Platformie.
  2. Mindgram może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. Regulaminu.
  3. Mindgram zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. Regulaminu, w tym osoby prelegenta lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
  4. Mindgram zastrzega prawo do zmiany terminów i programu warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. Regulaminu w dowolnym czasie, co nie stanowi naruszenia niniejszego Regulaminu.
  5. Mindgram zastrzega, że wsparcie koordynatora rozwoju i terapii, o którym mowa w pkt. 5.1.3. Regulaminu oraz wsparcie psychologa, o którym mowa w pkt. 5.1.4. Regulaminu odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje o sposobie korzystania z Platformy przez Użytkownika. Użytkownik samodzielnie decyduje o zakresie informacji przekazywanych Mindgram w celu korzystania z wyżej wymienionego zakresu Usługi. W szczególności, przekazanie Mindgram informacji dotyczących zdrowia, pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących seksualności, w tym orientacji seksualnej, danych dotyczących przestępstw jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych przez Mindgram w celu wykonania Usługi.
  6. Mindgram zastrzega, że korzystanie z usług wskazanych w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu odbywa się za pośrednictwem czatu dostępnego w Platformie. Koordynatorzy rozwoju i terapii oraz psychologowie zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na komunikaty Użytkownika nie później niż w czasie 24 godzin od dnia wystosowania komunikatu.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych Użytkownika, Mindgram usuwa dane gromadzone na czatach dostępnych w Platformie po upływie 28 dni od dnia ostatniej aktywności Użytkownika na danym czacie, co jest równoznaczne z całkowitą utratą dostępu do zgromadzonych tam danych. W pozostałym zakresie, dane Użytkownika zgromadzone w Platformie są anonimizowane lub usuwane po upływie 6 miesięcy od dnia dezaktywacji Konta Użytkownika.
  8. W celu uniknięcia wątpliwości Mindgram oświadcza, że jakiekolwiek Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkownika nie są i nie będą uznawane za świadczenie zdrowotne w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności realizacja Usług przez Mindgram nie może być uznana za działanie diagnostyczne czy terapeutyczne, jak również nie może zastępować takich działań.
 6. AKTUALIZACJE, OBSŁUGA SERWISOWA I REKLAMACJE
  1. Mindgram dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych Przerw technicznych (o których dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem); lub (ii) niedostępności spowodowanej okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Mindgram, w tym między innymi siłą wyższą, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, wodą, żywiołami, sporami pracowniczymi lub niedoborami, ograniczeniami mediów, awariami zasilania, eksplozjami, niepokojami społecznymi, rządowymi działaniami, epidemią, niedoborami sprzętu lub dostaw, niedostępnością transportu, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub jakimikolwiek innymi przyczynami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą.
  2. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Mindgram samodzielnie ulepszy lub zaktualizuje Platformę, nowa wersja Platformy zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Platformy będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.
  3. Mindgram zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Platformy spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, innymi niż aktualizacje Platformy.
  4. Zastosowanie Przerwy technicznej w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji Platformy nie stanowi nieprawidłowego wykonywania Usługi przez Mindgram.
  5. Mindgram utrzyma Platformę w stanie zapewniającym jej należyte funkcjonowanie, w szczególności:
   1. będzie usuwała Usterki Platformy,
   2. zapewni dostęp do aktualizacji Platformy,
   3. zapewni wsparcie techniczne w zakresie korzystania z Platformy.
  6. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z działaniem Platformy.
  7. Usterki Platformy będą usuwane przez Mindgram we własnym zakresie lub na podstawie Zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zostać skierowane na adres e-mail: [email protected] oraz zawierać następujące informacje: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; opis zdarzenia; informacja o części Platformy, w której przypuszczalnie wystąpiła Usterka; okoliczności wystąpienia Usterki; inne informacje, które Mindgram lub Użytkownik mogą uznać za niezbędne do usunięcia Usterki lub które umożliwią Mindgram usunięcie Usterki, z zastrzeżeniem, że brak którejkolwiek z ww. informacji nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia.
  8. Brak wskazania którejkolwiek z ww. informacji wskazanych w pkt. 6.7. powyżej nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia nieprawidłowości, jednakże może wydłużyć czas usunięcia nieprawidłowości przez Mindgram. Przyjęcie Zgłoszenia zostanie każdorazowo potwierdzone w formie wiadomości e-mail wysłanej do osoby występującej ze Zgłoszeniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że czas potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia zostaje zawieszony na czas, w którym Mindgram nie prowadzi obsługi. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia będzie zawierało informację w przedmiocie sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, mając na uwadze kryteria wskazane w pkt. 6.9. oraz maksymalny czas usunięcia nieprawidłowości.
  9. Mindgram zobowiązana jest do usunięcia nieprawidłowości objętych Zgłoszeniem w terminie właściwym dla sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z dniem przesłania informacji potwierdzającej przyjęcia Zgłoszenia, o której mowa w pkt. 6.8. powyżej, chyba że usunięcie nieprawidłowości z przyczyn niezależnych od Mindgram nie będzie możliwe w powyższym terminie. W przypadku braku możliwości usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Mindgram zobowiązana jest poinformować o tym fakcie osobę dokonującą Zgłoszenia, wskazując faktyczny termin usunięcia nieprawidłowości. Mindgram uprawniona jest do kwalifikacji Zgłoszenia do jednej z następujących kategorii:
   1. błąd blokujący – błąd całkowicie uniemożliwiający dostęp do Platformy, termin usunięcia: do 3 Dni Roboczych,
   2. błąd krytyczny – błąd częściowo uniemożliwiający lub ograniczający dostęp do zasobów Platformy, termin usunięcia: do 14 Dni Roboczych,
   3. błąd wysoki – błąd niemający wpływu na dostęp do zasobów Platformy, termin usunięcia: do 60 Dni Roboczych,
   4. błąd niski – błąd innej kategorii, niemający istotnego wpływu na funkcjonowanie Platformy – brak gwarancji rozwiązania.
  10. W przypadku, gdy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy powstały z przyczyn leżących po stronie Partnera lub Użytkownika, usunięcie nieprawidłowości Mindgram może uznać za dodatkowo płatne, o czym Mindgram powiadomi Partnera, a ponadto Użytkownika.
  11. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.10. Umowy powyżej, Mindgram poinformuje o zidentyfikowanej przyczynie wadliwości Platformy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, wskazując jednocześnie koszty usunięcia nieprawidłowości. Nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 6.10. Umowy powyżej zostaną usunięte wyłącznie w przypadku uiszczenia na rzecz Mindgram kosztów usunięcia nieprawidłowości, w terminie uzgodnionym przez Strony za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  12. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Platformy przez Użytkownika, gdy brak dostępności do Platformy spowodowany jest: działaniami Użytkownika lub osób trzecich, polegającymi na wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Platformy lub korzystaniem przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
  13. Użytkownik, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w systemie Platformy, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Mindgram na adres e-mail: [email protected].
  14. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres siedziby Mindgram. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub adres e-mail Użytkownika, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia; określenie oczekiwań Użytkownika względem Mindgram, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony Mindgram.
  15. Mindgram rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Mindgram zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  16. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Mindgram uwzględniane.
  17. Mindgram uprawniona jest w celach związanych z zapewnieniem właściwej jakości świadczenia Usług, w tym w celu poprawy działania Platformy rejestrowania działalności Użytkowników na Platformie, a ponadto kontaktowania się z Użytkownikami celem badania poziomu satysfakcji korzystania z Platformy.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Mindgram oświadcza, że przysługują jej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Platformy, jak również prawa do korzystania i rozpowszechniania Materiałów udostępnianych za pośrednictwem Platformy.
  2. Mindgram udziela Użytkownikowi nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas obowiązywania Umowy na korzystanie z Platformy i udostępnionych za jej pośrednictwem Materiałów, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszym Regulaminie bez prawa do udzielania dalszych licencji, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych.
  3. Mindgram zastrzega sobie wszystkie prawa do Platformy i udostępninych za jej pośrednictwem Materiałów nieudzielone Uzytkownikom w sposób wyraźny na mocy Umowy. Licencja nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Platformy lub Materiałów, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Platformy, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej przyslugującej Mindgram, w tym Platformy i Materiałów, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej przysługującej Mindgram w bezprawnym celu lub na niekorzyść Mindgram. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.
  4. Usługa zawiera treści i technologie opracowane przez Mindgram lub licencjodawców Mindgram, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową i innymi prawami. W stosunkach między Stronami Mindgram jest właścicielem lub licencjobiorcą własności intelektualnej i innych praw własności do Usługi, w tym między innymi projektu, grafiki, logo, funkcjonalności i związanej z nimi dokumentacji (zwanej dalej „Własnością”). Zabronione jest: kopiowanie, modyfikowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego jakiejkolwiek części Platformy lub jakichkolwiek Materiałów, wynajmowanie, sprzedawanie, dzierżawienie, rozpowszechnianie, świadczenie lub w inny sposób korzystanie z Usługi na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
  5. Niniejsza Umowa nie przenosi na Użytkownika żadnej własności ani żadnej własności intelektualnej strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną wyłącznie przy Mindgram lub ich odpowiednich właścicielach. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
  6. Nazwy, logo lub znaki towarowe firm zewnętrznych i produktów innych użytkowników mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
  7. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła, jak również zgodę na scalenie tych dzieł z treścią Platformy lub Materiałów (dzieło zbiorowe) oraz udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł na wypadek sytuacji, w której w czasie korzystania z Platformy lub Materiałów nastąpi połączenie z Użytkownikiem w taki sposób, że jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje itp. staną się częścią treści Platformy lub Materiałów.
  8. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem przez Użytkownika z warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. Regulaminu zostaną podane przez Użytkownika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych przepisów, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Mindgram. Mindgram podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia chronionych treści, poinformowania osób lub podmiotów będących właścicielami treści podlegających ochronie. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Użytkowników webinarium. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny.
 8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści i i wypowiedzi umieszczone w Platformie lub za jej pośrednictwem, w tym za ich jakość i legalność, a także za wszelkie szkody wynikające z takich treści. Udostępniając treści i wypowiedzi za pośrednictwem Platformy, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
   1. ma wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do udostępnienia Mindgram treści,
   2. treści zamieszczane przez Użytkownika nie są spamem, nie są generowane maszynowo lub losowo i nie zawierają nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu kierowania ruchu do witryn osób trzecich lub zwiększania pozycji w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub dalsze działania niezgodne z prawem (np. wyłudzenie informacji) lub wprowadzanie odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. podszywanie się);
   3. treści zamieszczane przez Użytkownika nie mają charakteru pornograficznego, nie zawierają gróźb ani podżegania do przemocy oraz nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich;
   4. treści zamieszczane przez Użytkownika nie są reklamowane za pośrednictwem niechcianych wiadomości elektronicznych, takich jak linki spamowe na grupach dyskusyjnych, listach e-mailowych, innych blogach i witrynach internetowych oraz podobne niezamówione metody promocyjne;
   5. treści zamieszczane przez Użytkownika nie są prezentowane w sposób, który wprowadziłby czytelników w błąd, by sądzili, że jesteś inną osobą lub Użytkownikiem.
  2. Nie ograniczając żadnego z powyższych oświadczeń lub gwarancji, Mindgram zastrzega sobie prawo, do usunięcia wszelkich treści z Platformy lub do zakończenia lub odmowy dostępu do Platformy i korzystania z niej Użytkownikom, w przypadku gdy zamieszczenie treści użytkownika lub aktywność Użytkownika narusza niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem dotyczącym treści zamieszczanych przez Użytkownika, Mindgram niezwłocznie przedstawi Użytkownikowi informację o roszczeniach. W powyższej sytuacji, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z osobą trzecią i podjąć niezbędne działania celem zażegnania sporu lub zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej. Jeżeli Mindgram zaspokoi roszczenia osoby trzeciej lub naprawi szkodę jej wyrządzoną, wówczas Mindgram skieruje odpowiednie roszczenie regresowe w stosunku do Użytkownika.
  4. Mindgram szanuje własność intelektualną innych. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w Serwisie Mindgram lub do którego prowadzi ona łącza, stanowi naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż takie informacje firmie Mindgram. Odpowiemy na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub stosowności, usuwając materiał naruszający prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawo. Wyłączymy lub zamkniemy dostęp Użytkownika do Usługi i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach okaże się, że Użytkownik wielokrotnie narusza prawa innych osób. W przypadku takiego wyłączenia lub rozwiązania umowy nie będziemy zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kwot, które zostały nam wcześniej zapłacone.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Mindgram („Administrator”).  Mindgram przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
  2. Mindgram wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Mindgram dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z usług Mindgram. Mindgram gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  4. W związku z realizacją Usługi Mindgram uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkowników takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, a ponadto innych danych osobowych dobrowolnie przekazanych w związku z korzystaniem z Warsztatów.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Mindgram zastrzega, iż wszelkie działania Użytkowników zastosowane w oparciu o treści zawarte w Platformie mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.
  2. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób używania Materiałów udostępnionych Użytkownikom w związku z korzystaniem z Aplikacji, jak również działania i skutki działań podejmowanych przez Użytkowników w wyniku korzystania z Usług wskazanych w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu,
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Platformy, niedostępności lub ograniczonej dostępności Platformy, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Mindgram lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Mindgram nie był w stanie zapobiec,
   3. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   4. skutki korzystania przez Użytkowników z Materiałów udostępnianych w związku z korzystaniem z Platformy lub Usług, o których mowa w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu, w szczególności Mindgram zastrzega, że udostępnianie Materiałów i świadczenie Usług, odbywa się bez przeprowadzenia wywiadu medycznego, w tym bez posiadania wyników badań Użytkowników oraz szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia, zaś udostępniane Materiały oraz propozycje działań do podjęcia nie mogą zastępować profesjonalnych porad lekarskich lub indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
   5. szkody z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez Użytkowników,
   6. szkody związane z działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego przez Użytkownika lub osoby trzecie,
   7. działania Użytkowników związane z korzystaniem z Platformy, w szczególności za sposób korzystania z Platformy, wykorzystywania Treści użytkownika przez innych użytkowników. W szczególności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez użytkowników.
  3. Całkowita łączna odpowiedzialność Mindgram z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości faktycznie poniesionej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.
  4. W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązki Mindgram, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, może ulegać zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków umownych.
 11. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
  1. Mindgram zachowuje prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, zmiany związanej z zakresem funkcjonalności Platformy, zmiany w zakresie wymagań technicznych.
  2. Mindgram poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Konta Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w terminie wskazanym powyżej, Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie wraz z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego.
  4. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.
  5. Mindgram informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  6. Informacje, o których mowa w pkt. 11.5. powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  7. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   b. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
  8. Mindgram informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje Użytkownika przez czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas trwania umowy z Partnerem, w związku z realizacją której zostało stworzone Konto Użytkownika.
  2. Umowa wygasa w przypadku braku aktywacji Konta Użytkownika w terminie 24 godzin od chwili dokonania rejestracji, na zasadach wskazanych w pkt. 4.2. niniejszego Regulaminu.
  3. Mindgram ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie skutkowało zablokowaniem dostępu przez Użytkowników do Platformy, w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,
   2. umowa zawarta przez Mindgram z Partnerem będącym pracodawcą lub współpracownikiem Użytkownika, w związku z którą Mindgram świadczy Usługę na rzecz Użytkownika zostanie rozwiązana, z tym zastrzeżeniem, że Mindgram zobowiązana jest w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozwiązania umowy zawartej z Partnerem, poinformować o tym fakcie Użytkownika.
  4. O rozwiązaniu Umowy Mindgram poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika.
  5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Mindgram i Użytkownik dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory były rozwiązywane polubownie.
  6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 in fine Kodeksu cywilnego, Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Regulaminu zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, strony ustalą w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 r.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.