REGULAMIN PLATFORMY MINDGRAM
(„REGULAMIN”)

 
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mindgram na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 

 1. DEFINICJE
  1. Wszelkie definicje i sformułowania użyte poniżej znajdują̨ swoje zastosowanie w niniejszym Regulaminie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy:
   1. Aplikacja – aplikacja mobilna Mindgram, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Platformy Mindgram na urządzeniach mobilnych;
   2. Członek Rodziny Użytkownika – jedna osoba wskazana przez Użytkownika, wybrana przez Użytkownika spośród osób najbliższych lub partner Użytkownika, któremu Użytkownik udostępnił link umożliwiający założenie Konta Członka Rodziny Użytkownika w Platformie;
   3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej);
   5. Dostawca Aplikacji dostawca zewnętrzny, który umożliwia pobranie i korzystanie z Aplikacji -odpowiednio Google Play (Google LLC z siedzibą w Delaware, Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Google Commerce Limited z siedzibą w Dublinie, Google Asia Pacific z siedzibą w Singapurze) lub Apple Store (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA.), w zależności od tego, za pośrednictwem którego z wyżej wymienionych dostawców osoba zainteresowana ma zamiar pobrania Aplikacji;
   6. Forma dokumentowa – obejmuje formę pisemną lub wiadomości elektroniczne wyraźnie określające imiona i nazwiska lub nazwy nadawcy i odbiorcy, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
   7. Identyfikatory – login i hasło, z których Użytkownik korzysta w celu logowania się na Konto Użytkownika;
   8. Konsument – Użytkownik Platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
   9. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, w którym zapisane są dane Użytkownika;
   10. Konto Członka Rodziny Użytkownika – spersonalizowany panel Członka Rodziny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Platformie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, w którym zapisane są dane Członka Rodziny Użytkownika;
   11. Materiały – wszelkie treści udostępniane Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika w za pośrednictwem Platformy;
   12. Mindgram – Mindgram sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881002;
   13. Partner – oznacza w zależności od mechanizmu zakupu Usługi:
    1. Podmiot będący pracodawcą lub współpracownikiem Użytkownika, z którym Mindgram zawarł odrębną umowę świadczenia usług, w związku z wykonaniem której Mindgram umożliwia Użytkownikowi dostęp do Platformy na podstawie niniejszego Regulaminu; lub
    2. osobę fizyczną, osoba prawną lub osobę nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Mindgram umowę, na podstawie której Mindgram świadczy Usługę na rzecz Użytkowników przez nią wskazanych.
   14. Platforma lub Platforma Mindgram platforma Mindgram, za pośrednictwem której Mindgram świadczy na rzecz Użytkownika Usługi, dostępna za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji;
   15. Polityka prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Członka Rodziny Użytkownika dostępna pod adresem: https://mindgram.com/pl/polityka-prywatnosci/;
   16. Przerwa techniczna – przerwa w dostępności do Platformy, związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług;
   17. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
   18. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1);
   19. Serwis – strona internetowa za pośrednictwem, której Mindgram umożliwia korzystanie z Platformy, tj. strona app.mindgram.com;
   20. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Użytkownika, jak i do Mindgram, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością;
   21. Strona – odpowiednio Użytkownik/Członek Rodziny Użytkownika lub Mindgram;
   22. Strony – Użytkownik/Członek Rodziny Użytkownika i Mindgram łącznie;
   23. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Mindgram a Użytkownikiem lub Członkiem Rodziny Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu dotycząca korzystania z Usługi przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika;
   24. Usługa – usługa świadczona przez Mindgram na podstawie zaakceptowanego Regulaminu polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika dostępu do Platformy oraz korzystania z jej zasobów w zakresie określonym w umowie pomiędzy Partnerem a Mindgram;
   25. Usterka – błąd techniczny Platformy uniemożliwiający w pełni korzystanie z funkcjonalności Platformy;
   26. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnera zawierająca umowę z Mindgram poprzez akceptację Regulaminu, w związku z wykonaniem której Mindgram świadczy Usługę za pośrednictwem Konta Użytkownika,
   27. Zgłoszenie zgłoszenie dokonane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres: [email protected] wskazujące na zaistnienie Usterki Platformy.
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY MINDGRAM
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Platformy Mindgram dostarczanej przez Mindgram za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.
  2. Mindgram na Platformie udostępnia Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy i założeniem Konta Użytkownika oraz – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia dostęp, zwielokrotnianie i przechowywanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika.
  3. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika i Mindgram tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w Formie dokumentowej pomiędzy Stronami.
  4. Platforma Mindgram przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Użytkownik jest osobą pełnoletnią.
  5. Korzystając z Platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  6. Z ważnych powodów rozumianych jako potrzeba rozwoju Platformy lub dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych, Mindgram może modyfikować lub dodawać poszczególne funkcjonalności Platformy.
  7. Mindgram prowadzi obsługę Użytkowników oraz Członków Rodziny Użytkowników, w tym odpowiada na żądania i zapytania Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników w Dni robocze w godzinach od 8.00-17.00.
  8. Zabrania się korzystania z Serwisu, Aplikacji i Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mającymi zastosowanie przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika w Platformie treści o charakterze bezprawnym. W szczególności, zakazane jest umieszczanie w Platformie materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. Zakazane jest również ingerowanie w integralność treści i formy Platformy, Aplikacji lub Serwisu, a ponadto: używanie ich do przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu, wysyłania spamu, ingerowanie lub zakłócanie integralności lub działania Usługi lub zawartych w niej danych osób trzecich i innych użytkowników, podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi lub powiązanych z nią systemów lub sieci, kopiowanie Usługi lub jakąkolwiek jej część, uzyskiwanie dostępu do Usługi w celu tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług.
  9. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika nie wymaga odrębnej płatności, a wynagrodzenie z tego tytułu mieści się w wynagrodzeniu jakie Partner uiszcza Mindgram na podstawie i w ramach zawartej umowy.
 3. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY
  1. W celu korzystania z Platformy za pośrednictwem Serwisu Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i możliwością wyświetlania interfejsu Serwisu i Platformy,
   2. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnianą przez następujących producentów: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
   3. mieć włączoną obsługę plików cookie oraz włączoną obsługę JavaScript,
   4. mieć wyłączone oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów
   5. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. W celu korzystania z Platformy za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. posiadać smartphone lub tablet, na którym została zainstalowana Aplikacja, z dostępem do sieci Internet i możliwością korzystania z Aplikacji,
   2. posiadać aktywne Konto Użytkownika.
  3. Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w pkt. 3.1. – 3.2. powyżej nie musi wyłączać możliwości korzystania z Platformy, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika ponosi ryzyko nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy za pośrednictwem odpowiednio Serwisu lub Platformy.
  4. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest po jej bezpłatnym zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym. Aplikacja możliwa jest do pobrania bezpośrednio z:
   1. Google Play (na telefony komórkowe z systemem Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindgram.mobile
   2. Apple Store (na telefony komórkowe z systemem iOS): https://apps.apple.com/pl/app/mindgram/id1621174095?l=pl.
 4. DOSTĘP DO PLATFORMY
  1. W celu założenia Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, należy dokonać uprzednio odpowiedniej procedury rejestracji. Zalogowanie do Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika możliwe jest wyłącznie po dokonaniu procedury rejestracyjnej, o której mowa poniżej i utworzeniu odpowiednio Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika.

   REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

  2. Użytkownik jest uprawniony do dokonania procedury rejestracji pod warunkiem otrzymania od Partnera będącego pracodawcą lub współpracownikiem Użytkownika zaproszenia zawierającego informację o możliwości korzystania z Usług Mindgram ze wskazaniem Serwisu, za pośrednictwem którego korzystanie z Usług jest możliwe. Osoba zainteresowana rejestracją zobowiązana jest do uzupełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie na jeden z poniższych sposobów:
   1. podanie służbowego adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „Utwórz konto”, lub
   2. podanie kodu oraz prywatnego adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „Utwórz konto”, lub
   3. kliknięcie przycisku „Użyj służbowego konta Google” oraz podanie służbowego adresu e-mail, przy czym opcja ta jest możliwa wyłącznie, jeżeli służbowy adres e-mail jest adresem zarejestrowanym na platformie Google, lub
   4. kliknięcie przycisku „Użyj służbowego konta Microsoft” oraz podanie służbowego adresu e-mail, przy czym opcja ta jest możliwa wyłącznie, jeżeli służbowy adres e-mail jest adresem zarejestrowanym na platformie Microsoft.
  3. Następnie konieczne jest dokonanie aktywacji przy wykorzystaniu linka aktywacyjnego wysłanego na wskazany przez siebie adres e-mail. Warunkiem przesłania linka aktywacyjnego jest pozytywna weryfikacja prawidłowości wskazanego przez osobę zainteresowaną adresu e-mail. W celu weryfikacji adresu e-mail Mindgram analizuje, czy wskazany przez osobę zainteresowaną adres e-mail jest zgodny z domeną wskazaną przez Partnera jako uprawniającą do założenia Konta Użytkownika lub też, czy podany przez osobę zainteresowaną kod należy do puli kodów wydanych przez Mindgram i uprawniających do założenia Konta Użytkownika. Link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika pozostaje aktywny przez 24 godziny od jego wysłania, w którym to czasie Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta Użytkownika niezależnie od aktywacji Konta Użytkownika. W celu dalszego korzystania z Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego. Po bezskutecznym upływie wskazanego okresu Konto Użytkownika zostaje zablokowane zaś Użytkownik zainteresowany korzystaniem z Platformy zobowiązany jest do ponownego dokonania procedury rejestracyjnej na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. 4. W momencie akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Mindgram umowy o świadczenie Usług opartej na Regulaminie.
  4. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta Użytkownika są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Korzystając z Serwisu i Platformy, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa. Dokonanie rejestracji jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  5. W trakcie procedury rejestracji Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika. Utworzone hasło powinno posiadać, co najmniej 8 znaków i składać się z: jednej dużej litery, jednej małej litery, cyfry, znaku specjalnego. Mindgram rekomenduje, aby dla bezpieczeństwa hasło nie zawierało ono powszechnie używanych słów, w tym imion, nazwisk, inicjałów, dat urodzenia, numerów telefonów, sekwencji znaków odczytywanych z klawiatury. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może go udostępniać osobom trzecim.
  6. Konto Użytkownika jest niezbywalne.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych osobowych podanych w ramach Konta Użytkownika, które są niezbędne do realizacji Umowy, a ponadto współpracy z pozostałymi Użytkownikami. Mindgram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno wobec innych Użytkowników Platformy, jak i osób trzecich, w przypadku podawania przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
  8. Logowanie Użytkownika do Platformy, po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej, będzie możliwe poprzez:
   1. wpisanie na stronie logowania danych podanych w czasie rejestracji tj. adres e-mail i ustanowione hasło, lub
   2. logowanie przy użyciu adresu e-mail zarejestrowanego w domenie Google, poprzez kliknięcie na stronie logowania przycisku „Kontynuuj z Google” i zalogowanie się do konta na platformie Google, lub
   3. logowanie przy użyciu adresu e-mail zarejestrowanego w domenie Microsoft, poprzez kliknięcie na stronie logowania przycisku „Kontynuuj z Microsoft” i zalogowanie się do konta na platformie Microsoft.

   REJESTRACJA CZŁONKA RODZINY UŻYTKOWNIKA

  9. Konto Członka Rodziny Użytkownika udostępniane jest indywidualnie w okresie trwania Umowy na wniosek Użytkownika, poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu e-mail Członka Rodziny Użytkownika w zakładce w Koncie Użytkownika, na który automatycznie zostanie wysłany zostanie link do zalogowania się na Platformie Mindgram. Wskazanie adresu e-mail Członka Rodziny Użytkownika przez Użytkownika jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika zainteresowania Członka Rodziny dostępem do Platformy oraz zgodą na przekazanie w tym celu jego adresu e-mail.
  10. Celem umożliwienia założenia korzystania z Konta Członka Rodziny Użytkownika niezbędne jest zarejestrowanie się przez Członka Rodziny Użytkownika przy wykorzystaniu linka przesłanego do Członka Rodziny Użytkownika na podany przez Użytkownika adres e-mail. Po kliknięciu linka przez Członka Rodziny Użytkownika będzie możliwe założenie Konta Członka Rodziny Użytkownika. Po założeniu Konta przez Członka Rodziny Użytkownika na adres mailowy Członka Rodziny Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny. Aktywacja Konta Członka Rodziny Użytkownika następuje z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail. Link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Członka Rodziny Użytkownika pozostaje aktywny przez 24 godziny od jego wysłania, w którym to czasie Członek Rodziny Użytkownika jest uprawniony do korzystania z Konta Członka Rodziny Użytkownika niezależnie od aktywacji Konta. W celu dalszego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania aktywacji Konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego. Po bezskutecznym upływie wskazanego okresu Konto Członka Rodziny Użytkownika zostaje zablokowane zaś Członek Rodziny Użytkownika zainteresowany korzystaniem z Platformy zobowiązany jest do ponownego dokonania procedury rejestracyjnej na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. W momencie akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta Członka Rodziny Użytkownika dochodzi do zawarcia między Członkiem Rodziny Użytkownika a Mindgram umowy o świadczenie Usług opartej na Regulaminie.
  11. Dokonując rejestracji Konta Członka Rodziny Użytkownika, Członek Rodziny Użytkownika potwierdza, że jest osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Członek Rodziny Użytkownika zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta Członka Rodziny Użytkownika są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i/albo numer telefonu jest niedozwolone. Korzystając z Serwisu i Platformy, Członkowie Rodziny Użytkowników muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa. Dokonanie rejestracji jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  12. W trakcie procedury rejestracji Członek Rodziny Użytkownika podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta Członka Rodziny Użytkownika. Utworzone hasło powinno posiadać, co najmniej 8 znaków i składać się z: jednej dużej litery, jednej małej litery, cyfry, znaku specjalnego. Mindgram rekomenduje, aby dla bezpieczeństwa hasło nie zawierało powszechnie używanych słów, w tym imion, nazwisk, inicjałów, dat urodzenia, numerów telefonów, sekwencji znaków odczytywanych z klawiatury. Członek Rodziny Użytkownika ma obowiązek chronić hasło i nie może go udostępniać osobom trzecim.
  13. Konto Członka Rodziny Użytkownika jest niezbywalne.
  14. Członek Rodziny Użytkownika zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych danych osobowych podanych w ramach Konta Członka Rodziny Użytkownika, które są niezbędne do realizacji Umowy, a ponadto współpracy z pozostałymi Użytkownikami. Mindgram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno wobec innych Członków Rodziny Użytkowników Platformy, jak i osób trzecich, w przypadku podawania przez Członków Rodziny Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
  15. Logowanie przez Członka Rodziny Użytkownika do Platformy po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej, będzie możliwe poprzez:
   1. wpisanie na stronie logowania danych podanych w czasie rejestracji tj. adres e-mail i ustanowione hasło, lub
   2. logowanie przy użyciu adresu e-mail zarejestrowanego w domenie Google, poprzez kliknięcie na stronie logowania przycisku „Kontynuuj z Google” i zalogowanie się do konta na platformie Google, lub
   3. logowanie przy użyciu adresu e-mail zarejestrowanego w domenie Microsoft, poprzez kliknięcie na stronie logowania przycisku „Kontynuuj z Microsoft” i zalogowanie się do konta na platformie Microsoft.
  16. Użytkownik, jak również Członek Rodziny Użytkownika ma prawo odstąpienia od łączącej go z Mindgram umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia składając oświadczenie o odstąpieniu w Formie dokumentowej na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Mindgram. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, umowę uważa się za niezawartą. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
  17. Mindgram świadczy Usługi na rzecz Użytkownika i/lub Członka Rodziny Użytkownika przez czas wynikający z Umowy. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Partnera od umowy zawartej z Mindgram skutkuje zablokowaniem z chwilą wygaśnięcia tej umowy Konta Użytkownika oraz Konta Rodziny Użytkownika i automatycznym wygaśnięciem umowy zawartej na podstawie zaakceptowanego przez Użytkownika i/lub Członka Rodziny Użytkownika Regulaminu.
   DALSZE POSTANOWIENIA
  18. Mindgram zapewnia odpowiednio Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu nieprzerwany i bezpieczny dostęp do Platformy, z zastrzeżeniem Przerwy technicznej. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z korzystaniem z Platformy za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie w jakim nieprawidłowości obciążają Dostawcę Aplikacji.
  19. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika nie może udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika, zaś w przypadku takiego udostępnienia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego skutki. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za nieautoryzowany dostęp do Platformy (zawiniony przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika), a także za zachowanie poufności swoich Identyfikatorów oraz za wszelkie opłaty, szkody, zobowiązania lub straty poniesione w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane z kradzieżą Identyfikatorów, ujawnieniem Identyfikatorów lub upoważnieniem do umożliwienia innej osobie dostępu do Usługi i korzystania z niej przy użyciu Identyfikatorów. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika podejmie uzasadnione starania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Usługi lub korzystaniu z niej. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które podejmowane są na Koncie Użytkownika lub Koncie Członka Rodziny Użytkownika, o ile działania te wynikają z niedochowania zobowiązania wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika natychmiast powiadomi Mindgram o każdym nieautoryzowanym użyciu Konta lub innym znanym mu naruszeniu bezpieczeństwa. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Mindgram lub jakiegokolwiek innego użytkownika Platformy z powodu korzystania przez osoby nieuprawnione z Identyfikatorów w wyniku niezachowania przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika bezpieczeństwa lub poufności Identyfikatorów.
 5. FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY
  1. Użytkownik za pośrednictwem Platformy ma możliwość korzystania z narzędzi rozwoju i wsparcia psychologicznego, w szczególności za pośrednictwem następujących środków:
   1. uczestnictwa w warsztatach grupowych dostępnych za pośrednictwem Platformy, do których dostęp możliwy jest dla 1000 pierwszych zapisanych Użytkowników,
   2. korzystania z Materiałów edukacyjnych zamieszczanych na Platformie w postaci filmów, nagrań audio, grafik, tekstów, kursów,
   3. korzystania ze wsparcia koordynatora rozwoju i terapii, za pośrednictwem czatu dostępnego w Platformie,
   4. korzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, w zakresie limitów określonych przez Partnera,
   5. korzystania z funkcjonalności polegających na monitorowaniu poziomu dobrostanu w oparciu i narzędzia dostarczane przez Mindgram, w tym z funkcjonalności Wellbeing Vibe (polegającej na wstępnej analizie dobrostanu psychicznego Użytkownika ) i Puls Check (polegającej na cyklicznej analizie samopoczucie psychicznego Uzytkownika),
   6. korzystania z funkcjonalności/aplikacji HR – z zastrzeżeniem, że funkcjonalność ta będzie dostępna wyłącznie dla wskazanych przez Partnera w umowie Użytkowników – polegająca na dostępie Użytkownika do danych statystycznych danego Partnera w zakresie korzystania przez Użytkowników objętych umową z Partnerem z usług.
  2. Członek Rodziny Użytkownika za pośrednictwem Platformy ma możliwość korzystania z narzędzi rozwoju i wsparcia psychologicznego, za pośrednictwem następujących środków:
   1. uczestnictwa w warsztatach grupowych dostępnych za pośrednictwem Platformy, do których dostęp możliwy jest dla 1000 pierwszych zapisanych użytkowników,
   2. korzystania z Materiałów edukacyjnych zamieszczanych na Platformie w postaci filmów, nagrań audio, grafik, tekstów,
   3. korzystania ze wsparcia koordynatora rozwoju i terapii, za pośrednictwem czatu dostępnego w Platformie.
  3. Mindgram może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. oraz 5.2.1. Regulaminu.
  4. Mindgram zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. oraz 5.2.1. Regulaminu, w tym osoby prelegenta lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
  5. Z ważnych powodów, rozumianych w szczególności jako zaistnienie Siły wyższej lub niemożność stawiania się trenera/prelegenta, Mindgram zastrzega prawo do zmiany terminów i programu warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. oraz 5.2.1. Regulaminu w dowolnym czasie, co nie stanowi naruszenia niniejszego Regulaminu.
  6. Mindgram zastrzega, że wsparcie koordynatora rozwoju i terapii, o którym mowa w pkt. 5.1.3. Regulaminu oraz wsparcie psychologa, o którym mowa w pkt. 5.1.4. Regulaminu odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje o sposobie korzystania z Platformy przez Użytkownika. Użytkownik samodzielnie decyduje o zakresie informacji przekazywanych Mindgram w celu korzystania z wyżej wymienionego zakresu Usługi. W szczególności, przekazanie Mindgram informacji dotyczących zdrowia, pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących seksualności, w tym orientacji seksualnej, danych dotyczących przestępstw jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych przez Mindgram w celu wykonania Usługi.
  7. Mindgram zastrzega, że korzystanie z usług wskazanych w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu odbywa się za pośrednictwem Platformy. Koordynatorzy rozwoju i terapii oraz psychologowie zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na komunikaty Użytkownika nie później niż w czasie 24 godzin od dnia wystosowania komunikatu.
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych Użytkownika, Mindgram usuwa dane gromadzone na czatach dostępnych w Platformie po upływie 28 dni od dnia ostatniej aktywności Użytkownika na danym czacie, co jest równoznaczne z całkowitą utratą dostępu do zgromadzonych tam danych. W pozostałym zakresie, dane Użytkownika zgromadzone w Platformie są anonimizowane lub usuwane po upływie 6 miesięcy od dnia dezaktywacji Konta Użytkownika.
  9. W celu uniknięcia wątpliwości Mindgram oświadcza, że jakiekolwiek Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkownika nie są i nie będą uznawane za świadczenie zdrowotne w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności realizacja Usług przez Mindgram nie może być uznana za działanie diagnostyczne czy terapeutyczne, jak również nie może zastępować takich działań.
  10. Mindgram w celu usprawnienia działalności Platformy, w tym w z związku z rozwojem zakresu Usług uprawniona jest do składania Użytkownikom i Członkiem Rodziny Użytkownika zaproszeń do uczestniczenia w badaniach opinii Użytkowników i/lub testowania nowych funkcjonalności Platformy.
 6. AKTUALIZACJE, OBSŁUGA SERWISOWA I REKLAMACJE
  1. Mindgram dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, z wyjątkiem: (i) planowanych Przerw technicznych (o których dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem); lub (ii) niedostępności spowodowanej okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Mindgram, w tym między innymi siłą wyższą, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, wodą, żywiołami, sporami pracowniczymi lub niedoborami, ograniczeniami mediów, awariami zasilania, eksplozjami, niepokojami społecznymi, rządowymi działaniami, epidemią, niedoborami sprzętu lub dostaw, niedostępnością transportu, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich lub jakimikolwiek innymi przyczynami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym problemami technicznymi powstałymi na skutek okoliczności obciążających Dostawców Aplikacji.
  2. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Mindgram samodzielnie ulepszy lub zaktualizuje Platformę, nowa wersja Platformy zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Platformy będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.
  3. Mindgram zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Platformy spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, innymi niż aktualizacje Platformy.
  4. Zastosowanie Przerwy technicznej w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji Platformy nie stanowi nieprawidłowego wykonywania Usługi przez Mindgram.
  5. Mindgram utrzyma Platformę w stanie zapewniającym jej należyte funkcjonowanie, w szczególności:
   1. będzie usuwała Usterki Platformy,
   2. zapewni dostęp do aktualizacji Platformy,
   3. zapewni wsparcie techniczne w zakresie korzystania z Platformy.
  6. Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika przysługuje uprawnienie do zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z działaniem Platformy.
  7. Usterki Platformy będą usuwane przez Mindgram we własnym zakresie lub na podstawie Zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zostać skierowane na adres e-mail: [email protected] oraz zawierać następujące informacje: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; opis zdarzenia; informacja o części Platformy, w której przypuszczalnie wystąpiła Usterka; okoliczności wystąpienia Usterki; inne informacje, które Mindgram lub Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika mogą uznać za niezbędne do usunięcia Usterki lub które umożliwią Mindgram usunięcie Usterki, z zastrzeżeniem, że brak którejkolwiek z ww. informacji nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia.
  8. Brak wskazania którejkolwiek z ww. informacji wskazanych w pkt. 6.7. powyżej nie powoduje nieskuteczności zgłoszenia nieprawidłowości, jednakże może wydłużyć czas usunięcia nieprawidłowości przez Mindgram. Przyjęcie Zgłoszenia zostanie każdorazowo potwierdzone w formie wiadomości e-mail wysłanej do osoby występującej ze Zgłoszeniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zgłoszenia, z tym zastrzeżeniem, że czas potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia zostaje zawieszony na czas, w którym Mindgram nie prowadzi obsługi. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia będzie zawierało informację w przedmiocie sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, mając na uwadze kryteria wskazane w pkt. 6.9. oraz maksymalny czas usunięcia nieprawidłowości.
  9. Mindgram zobowiązana jest do usunięcia nieprawidłowości objętych Zgłoszeniem w terminie właściwym dla sposobu kwalifikacji Zgłoszenia, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z dniem przesłania informacji potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia, o której mowa w pkt. 6.8. powyżej, chyba że usunięcie nieprawidłowości z przyczyn niezależnych od Mindgram nie będzie możliwe w powyższym terminie. W przypadku braku możliwości usunięcia nieprawidłowości w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Mindgram zobowiązana jest poinformować o tym fakcie osobę dokonującą Zgłoszenia, wskazując faktyczny termin usunięcia nieprawidłowości. Mindgram uprawniona jest do kwalifikacji Zgłoszenia do jednej z następujących kategorii:
   1. błąd blokujący – błąd całkowicie uniemożliwiający dostęp do Platformy, termin usunięcia: do 3 Dni Roboczych,
   2. błąd krytyczny – błąd częściowo uniemożliwiający lub ograniczający dostęp do zasobów Platformy, termin usunięcia: do 14 Dni Roboczych,
   3. błąd wysoki – błąd niemający wpływu na dostęp do zasobów Platformy, termin usunięcia: do 60 Dni Roboczych,
   4. błąd niski – błąd innej kategorii niż opisane w pkt 6.9.1 – 6.9.3, niemający istotnego wpływu na funkcjonowanie Platformy – brak gwarancji rozwiązania.
  10. W przypadku, gdy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy powstały z przyczyn leżących po stronie Partnera lub Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, wówczas Mindgram uprawniony jest do żądania od Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, o czym Mindgram powiadomi Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika.
  11. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.10. powyżej, Mindgram poinformuje o zidentyfikowanej przyczynie wadliwości Platformy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, wskazując jednocześnie wysokość szkody. Szkoda zostanie pokryta w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika o szkodzie.
  12. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Platformy przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, gdy brak dostępności do Platformy spowodowany jest: działaniami Użytkownika, Członka Rodziny Użytkownika lub osób trzecich, którym udostępnił Identyfikatory do Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika, polegającymi na wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Platformy lub korzystaniem przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
  13. Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w systemie Platformy, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Mindgram na adres e-mail: [email protected].
  14. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres siedziby Mindgram. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub adres e mail Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia; określenie oczekiwań Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika względem Mindgram, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony Mindgram.
  15. Mindgram rozpatruje reklamację w ciągu 7 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Mindgram zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  16. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu będą przez Mindgram rozpatrywane negatywnie.
  17. Mindgram uprawniona jest w celach związanych z zapewnieniem właściwej jakości świadczenia Usług, w tym w celu poprawy działania Platformy rejestrowania działalności Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników na Platformie, a ponadto kontaktowania się z Użytkownikami lub Członkami Rodzin Użytkowników celem badania poziomu satysfakcji korzystania z Platformy.
  18. Mindgram nie będzie uwzględniać reklamacji w zakresie wykonania Regulaminu, jeżeli dostarczane przez Mindgram Usługi, w postaci dostępu do Platformy będą zgodne z Regulaminem, tj. w szczególności jeżeli zgodne z Regulaminem i zakresem Usług pozostaną opis, rodzaj, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, jak również przydatność do szczególnego celu, do którego Usługi te są potrzebne Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika, o którym Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika powiadomił Mindgram najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Mindgram zaakceptował. Ponadto Usługi Mindgram są zgodne z umową w drodze akceptacji Regulaminu, jeżeli: nadają się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, a także występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jak również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Mindgram; są takiej samej jakości jak wersje testowe lub próbne Platformy udostępnione przez Mindgram Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika; Mindgram informuje Użytkownika oraz Członka Rodziny Użytkownika o aktualizacjach oraz dostarcza je w odpowiednim czasie; Mindgram przekazuje Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika odpowiednie instrukcje użytkowania Platformy.
  19. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usług dostarczanych w ramach Platformy z umową zawartą w drodze akceptacji Regulaminu jeżeli Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Mindgram, jeżeli niezgodność ta wynika wyłącznie z braku aktualizacji, a Mindgram poinformował Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, a niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczanej przez Mindgram.
  20. Odpowiedzialność Mindgram wobec Użytkowników oraz Członków Rodziny Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu regulują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. W szczególności Mindgram ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług z Regulaminem, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Usługi miały być dostarczane. Usługi powinny być zgodne przez czas ich dostarczania.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Mindgram oświadcza, że przysługują̨ jej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Platformy, jak również prawa do korzystania i rozpowszechniania Materiałów udostępnianych za pośrednictwem Platformy.
  2. Mindgram udziela odpowiednio Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas obowiązywania Umowy na korzystanie z Platformy i udostępnionych za jej pośrednictwem Materiałów, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszym Regulaminie bez prawa do udzielania dalszych licencji, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych.
  3. Mindgram zastrzega sobie wszystkie prawa do Platformy i udostępnionych za jej pośrednictwem Materiałów nieudzielone Użytkownikom lub Członkom Rodziny Użytkowników w sposób wyraźny na mocy Umowy. Licencja nie pozwala Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Platformy lub Materiałów, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Platformy, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej przysługującej Mindgram, w tym Platformy i Materiałów, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej przysługującej Mindgram w bezprawnym celu lub na niekorzyść Mindgram. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.
  4. Usługa zawiera treści i technologie opracowane przez Mindgram lub licencjodawców Mindgram, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową i innymi prawami. W stosunkach między Stronami Mindgram jest właścicielem lub licencjobiorcą własności intelektualnej i innych praw własności do Usługi, w tym między innymi projektu, grafiki, logo, funkcjonalności i związanej z nimi dokumentacji (zwanej dalej „Własnością”). Zabronione jest: kopiowanie, modyfikowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego jakiejkolwiek części Platformy lub jakichkolwiek Materiałów, wynajmowanie, sprzedawanie, dzierżawienie, rozpowszechnianie, świadczenie lub w inny sposób korzystanie z Usługi na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
  5. Niniejsza Umowa nie przenosi na Użytkownika ani Członka Rodziny Użytkownika żadnej własności ani żadnej własności intelektualnej strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną wyłącznie przy Mindgram lub ich odpowiednich właścicielach. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
  6. Nazwy, logo lub znaki towarowe firm zewnętrznych i produktów innych użytkowników mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
  7. Poprzez akceptację Regulaminu odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła, jak również zgodę na scalenie tych dzieł z treścią Platformy lub Materiałów (dzieło zbiorowe) oraz udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł na wypadek sytuacji, w której w czasie korzystania z Platformy lub Materiałów nastąpi połączenie z Użytkownikiem lub Członkiem Rodziny Użytkownika w taki sposób, że jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje itp. staną się częścią treści Platformy lub Materiałów.
  8. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika z warsztatów, o których mowa w pkt. 5.1.1. lub 5.2.1. Regulaminu zostaną podane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych przepisów, odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Mindgram. Mindgram podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia chronionych treści, poinformowania osób lub podmiotów będących właścicielami treści podlegających ochronie. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów, Użytkowników, Członków Rodziny Użytkowników webinarium. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny.
 8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
  1. Odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za treści i wypowiedzi umieszczone w Platformie lub za jej pośrednictwem, w tym za ich jakość i legalność, a także za wszelkie szkody wynikające z takich treści. Udostępniając treści i wypowiedzi za pośrednictwem Platformy, odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika oświadcza i gwarantuje, że:
   1. ma wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do udostępnienia Mindgram treści,
   2. treści zamieszczane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika nie są spamem, nie są generowane maszynowo lub losowo i nie zawierają nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych zaprojektowanych w celu kierowania ruchu do witryn osób trzecich lub zwiększania pozycji w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub dalsze działania niezgodne z prawem (np. wyłudzenie informacji) lub wprowadzanie odbiorców w błąd co do źródła materiału (np. podszywanie się);
   3. treści zamieszczane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika nie mają charakteru pornograficznego, nie zawierają gróźb ani podżegania do przemocy oraz nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich;
   4. treści zamieszczane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika nie są reklamowane za pośrednictwem niechcianych wiadomości elektronicznych, takich jak linki spamowe na grupach dyskusyjnych, listach e-mailowych, innych blogach i witrynach internetowych oraz podobne niezamówione metody promocyjne;
   5. treści zamieszczane przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika nie są prezentowane w sposób, który wprowadziłby czytelników w błąd, by sądzili, że jesteś inną osobą lub Użytkownikiem lub Członkiem Rodziny Użytkownika.
  2. Nie ograniczając żadnego z powyższych oświadczeń lub gwarancji, Mindgram zastrzega sobie prawo, do usunięcia wszelkich treści z Platformy lub do zakończenia lub odmowy dostępu do Platformy, w całości lub w części dotyczącej funkcjonalności, której dotyczy naruszenie, i korzystania z niej Użytkownikom lub Członkom Rodziny Użytkowników, w przypadku gdy zamieszczenie treści użytkownika lub aktywność Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika narusza niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W razie wystąpienia przez osobę̨ trzecią z roszczeniem dotyczącym treści zamieszczanych przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika , Mindgram niezwłocznie przedstawi Użytkownikowi lub Członkowi Rodziny Użytkownika informację o roszczeniach.
  4. Mindgram szanuje własność intelektualną osób trzecich. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w Serwisie Mindgram lub do którego prowadzi ona łącza, stanowi naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż takie informacje firmie Mindgram. Mindgram odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub stosowności, usuwając materiał naruszający prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiału naruszającego prawo. Mindgram Wyłączy lub zamknie dostęp Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika do Usługi i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach okaże się, że Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika wielokrotnie narusza prawa innych osób. W przypadku takiego wyłączenia lub rozwiązania Umowy Mindgram nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot, które zostały nam wcześniej zapłacone.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika lub Członka rodziny Użytkownika, Mindgram od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie będzie wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy dostarczonej przez Mindgram, z wyjątkiem treści, które są użyteczne wyłącznie w związku z użytkowaniem Platformy, dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika lub Członka rodziny Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy, zostały połączone przez Mindgram z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków, zostały wytworzone przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami lub Członkami Rodziny Użytkownika, którzy mogą dalej z nich korzystać.
  6. Z wyjątkiem treści, które są użyteczne wyłącznie w związku z użytkowaniem Platformy, dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy, zostały połączone przez Mindgram z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków, Mindgram na żądanie Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez niego w trakcie korzystania z Platformy. Użytkownik oraz Członek Rodziny Użytkownika ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Mindgram nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Mindgram, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 9. OPINIE UŻYTKOWNIKA
  1. Mindgram wykorzystuje w Serwisie, w prowadzonych social mediach oraz innych materiałach promocyjnych opinie Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkownika i dokonuje ich weryfikacji pod kątem czy opinia została wystawiona przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika korzystającego z Serwisu.
  2. Mindgram w celu weryfikacji określonej w pkt. 9.1 powyżej przesyła cyklicznie do swoich klientów na adresy podane w czasie rejestracji prośbę o przedstawienie opinii w formie mailowej wraz z udzieleniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska. Mindgram nie wykorzystuje innych opinii, niż uzyskane w ten sposób.
 10. NEWSLETTER
  1. W ramach Serwisu Mindgram daje możliwość zapisania się do otrzymywania na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) okresowych wiadomości zawierających informacje dotyczące usług (w tym promocji) oferowanych w Serwisie oraz Platformie („Usługa Newsletter”).
  2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, które to zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza Newsletter dostępnego na stronie Serwisu i zaakceptowanie przez użytkownika warunków Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Mindgram, przekazuje swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania od Mindgram wiadomości reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz Platformie.
  4. W celu korzystania przez użytkownika z Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez niego dostępu do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Jednocześnie wskazać należy, iż korzystanie z Usługi Newsletter nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych, z wyłączeniem posiadania systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej lub standardowej aplikacji bądź systemu do obsługi poczty e-mail.
  5. Mindgram w wykonaniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter zawartej z użytkownikiem będzie przesyłał użytkownikowi, w dowolnie przez siebie wybranym czasie i z dowolnie wybraną przez siebie częstotliwością na adres poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika, wskazanej w formularzu, wiadomości reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz Platformie. Mindgram zastrzega przy tym, iż wysyłka wiadomości reklamowych i promocyjnych będzie odbywała się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  6. Usługa Newsletter jest bezpłatna i świadczona jest przez cały okres trwania umowy, o której mowa w pkt. 10.2. Regulaminu.
  7. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która spełni wymogi zawarcia umowy określone w pkt. 10.2.Regulaminu. Spełnienie wymagań określonych w pkt. 10.2. Regulaminu i kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail użytkownika do Mindgram oraz uruchomienie świadczenia przez Mindgram Usługi Newsletter.
  8. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Mindgram stanowić może naruszenie prawa. Za naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
  9. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  10. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  11. Mindgram ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  12. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez przesłanie do Mindgram na adres e-mail [email protected] lub korespondencyjnie na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy lub klikając na link z rezygnacją znajdujący się w stopce każdego z przesłanych wiadomości.
  13. Mindgram może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez przesłanie do użytkownika na adres e-mail przez niego podany w momencie zawierania umowy oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
  14. Mindgram może z ważnych powodów zawiesić świadczenie Usługi Newslettera po uprzednim poinformowaniu użytkownika na podany przez niego w momencie zawierania umowy adres e-mail.
  15. Mindgram ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez użytkownika, po jego uprzednim zweryfikowaniu.
  16. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z późniejszymi zmianami) użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi Newsletter w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Mindgram potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
  17. W razie odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi Newsletter jest ona uważana za niezawartą, a użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  18. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Mindgram Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy: [email protected]
  19. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
  20. Mindgram rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Członka Rodziny Użytkownika jest Mindgram („Administrator”). Mindgram przetwarza dane osobowe Użytkowników i Członków Rodziny Użytkownika na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
  2. Mindgram wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Mindgram dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z usług Mindgram. Mindgram gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Mindgram zastrzega, iż wszelkie działania Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników zastosowane w oparciu o treści zawarte w Platformie mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.
  2. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób używania Materiałów udostępnionych Użytkownikom lub Członkom Rodziny Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy, jak również działania i skutki działań podejmowanych przez Użytkowników w wyniku korzystania z Usług wskazanych w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu,
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Platformy, niedostępności lub ograniczonej dostępności Platformy, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Mindgram lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Mindgram nie był w stanie zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w tym okolicznościami pozostającymi po stronie Dostawców Aplikacji,
   3. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika postanowień Regulaminu,
   4. skutki korzystania przez Użytkowników z Materiałów udostępnianych w związku z korzystaniem z Platformy lub Usług, o których mowa w pkt. 5.1.3. i 5.1.4. Regulaminu, w szczególności Mindgram zastrzega, że udostępnianie Materiałów i świadczenie Usług, odbywa się bez przeprowadzenia wywiadu medycznego, w tym bez posiadania wyników badań Użytkowników oraz szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia, zaś udostępniane Materiały oraz propozycje działań do podjęcia nie mogą zastępować profesjonalnych porad lekarskich lub indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
   5. szkody z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników,
   6. szkody związane z działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego przez Użytkownika, Członka Rodziny Użytkownika lub osoby trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi Mindgram,
   7. działania Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników związane z korzystaniem z Platformy, w szczególności za sposób korzystania z Platformy, wykorzystywania treści użytkownika przez innych użytkowników. W szczególności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez Użytkowników.
  3. W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązki Mindgram, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, może ulegać zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również̇ odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków umownych.
  4. Dostęp do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikowi wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zmianami), Mindgram będzie realizował poprzez stronę WWW lub poprzez pocztę elektroniczną.
 13. ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
  1. Mindgram zachowuje prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, zmiany związanej z zakresem funkcjonalności Platformy, zmiany w zakresie wymagań technicznych.
  2. Mindgram poinformuje Użytkowników i Członków Rodziny Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika na Koncie Użytkownika lub Koncie Członka Rodziny Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w terminie wskazanym przez Mindgram. W przypadku zmian Regulaminu do dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, Użytkownikowi i Członkowi Rodziny Użytkownika przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika w terminie wskazanym powyżej, Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Mindgram.
  4. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez dowolny organ nadzorczy (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje odpowiednio Użytkownika lub Członka Rodziny Użytkownika przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem pkt 14.2. poniżej.
  2. Umowa zawarta pomiędzy Mindgram a Użytkownikiem na podstawie zaakceptowanego Regulaminu wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Mindgram, w związku z realizacją której zostało stworzone Konto Użytkownika lub Konto Członka Rodziny Użytkownika. W takim przypadku Mindgram blokuje Użytkownikowi oraz Członkowi Rodziny Użytkownika dostęp do Konta Użytkownika oraz Konta Rodziny Użytkownika i Usług, w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
  3. Konto Użytkownika lub Konto Członka Rodziny Użytkownika blokowane jest w przypadku braku aktywacji Konta Użytkownika lub Konta Członka Rodziny Użytkownika w terminie 24 godzin od chwili dokonania rejestracji, na zasadach wskazanych w pkt. 4. niniejszego Regulaminu.
  4. Mindgram ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie skutkowało zablokowaniem dostępu przez Użytkowników lub Członków Rodziny Użytkowników do Platformy, w przypadku, gdy Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem iż nie pozbawia to Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. Podobnie w przypadku wszelkich konfliktów lub rozbieżności w zakresie konsumpcji (zarówno dla Użytkowników z Polski, jak i dla pozostałych konsumentów z krajów członkowskich UE), które mogą wynikać z tego stosunku umownego, Mindgram informuje, że zastosowanie będzie miała internetowa platforma rozstrzygania sporów, między konsumentami a sprzedawcami, na poziomie UE (platforma ODR), o której mowa w poprzednich wierszach, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich, Mindgram informuje również, że w przypadku sporu Użytkownicy mieszkający na terenie Unii Europejskiej mogą skorzystać z „Platformy rozstrzygania sporów online” opracowanej przez Komisję Europejską, aby spróbować rozwiązać pozasądowo wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług przez Mindgram. Dostęp do „Platformy internetowego rozstrzygania sporów”, można uzyskać za pośrednictwem następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Niezależnie od Platformy internetowego rozstrzygania sporów, Mindgram informuje Użytkownika i Członka Rodziny Użytkownika będącego polskim Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W odniesieniu do polskich konsumentów zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez polskiego Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   W związku z powyższym mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  8. Informacje, o których mowa w pkt. 14.7 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  9. W odniesieniu do polskiego Konsumenta, posiada on w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   2. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
  10. W odniesieniu do pozostałych Konsumentów z krajów należących do Unii Europejskiej, Mindgram informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  11. Niezależnie od powyższego Mindgram i odpowiednio Użytkownik lub Członek Rodziny Użytkownika dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory były rozwiązywane polubownie.
  12. Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Regulaminu zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, strony ustalą w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron
  13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.

Archiwalne wersje Regulaminu Platformy Mindgram

Nasi klienci o nas

Mindgram

Marta Wolna

People & Culture Senior Manager, Infermedica

„Już po pierwszych 3 miesiącach wspólnej pracy, stwierdziliśmy, że to była bardzo dobra decyzja biznesowa! Mindgram zapewnia szeroką pomoc związaną z Mental Heath. Bardzo cenimy sobie stały support i kontakt ze strony naszych opiekunów. Szczególnie doceniamy dopasowywanie materiałów do naszych bieżących potrzeb dzięki czemu, czujemy się  traktowani bardzo indywidualne! Takie podejście do klienta, na pewno zaowocuje dłuuugą współpracą. Dziękujemy!”

Mindgram

Karolina Chabraszewska

Employer Branding Coordinator, OTCF S.A.

„Mindgram wspiera dobrostan psychiczny naszych pracowników i ich wellbeing.

To także świetne narzędzie do rozwoju kompetencji miękkich i do rozwoju osobistego.”

Mindgram

Katarzyna Karwan

People Generalist, Bolt Poland

„Uważam, że zrównoważony rozwój firmy musi iść w parze z rozwojem osobistym i dobrym samopoczuciem członków jej zespołu. Dzięki Mindgram, mam pewność, że pracownicy są w dobrych rękach oraz że mają narzędzie do pielęgnowania swojego zdrowia psychicznego, wzmacniania odporności na stres i rozwijania kompetencji emocjonalnych. Zróżnicowanie oferty na platformie (warsztaty, szkolenia, bieżące wsparcie specjalistów) daje wolność wyboru i przestrzeń na to, by każdy mógł dbać o swój wellbeing „po swojemu”.”

Media o Mindgram: