Polityka prywatności Mindgram

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

 

§1 DEFINICJE

 

 • Serwis – serwis internetowy „mindgram.com” działający pod adresem https://mindgram.com.
 • Serwis zewnętrznyserwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 • Administrator Serwisu / DanychAdministratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „Mindgram Sp. z o. o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5223196770, o nadanym numerze KRS: 0000881002, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownikosoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenieelektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka)dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osoboweoznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanieoznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Ograniczenie przetwarzaniaoznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • Profilowanieoznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Zgodazgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie.
 • Naruszenie ochrony danych osobowychoznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 • Pseudonimizacjaoznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Anonimizacjaanonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

 

§2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres: [email protected].
Niezależnie od powyższego, kontakt bezpośrednio z Administratorem możliwy jest pod następującymi adresami:

 • adres pocztowy – Mindgram Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa,
 • adres poczty elektronicznej [email protected].

 

§3 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 

 • Cookies wewnętrznepliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrznepliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.
 • Cookies sesyjnepliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałepliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO SKŁADOWANIA DANYCH

 

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookiemechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrznezastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzneAdministrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle, na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może, jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowychAdministrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, jak i organizacyjnych.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

 

§5 PLIKI COOKIES SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies, jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

 • Usługi multimedialne:
 • Usługi społecznościowe / łączone:
  (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
 • Prowadzenie statystyk:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

 

 

§6 CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu.
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników.
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych.
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łączy itp.).
 • Serwowanie usług multimedialnych.
 • Świadczenie usług społecznościowych.

 

 

§7 RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH NIE BĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

 

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

 

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP.
 • Typ przeglądarki.
 • Rozdzielczość ekranu.
 • Przybliżona lokalizacja.
 • Otwierane podstrony serwisu.
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu.
 • Rodzaj systemu operacyjnego.
 • Adres poprzedniej podstrony.
 • Adres strony odsyłającej.
 • Język przeglądarki.
 • Prędkość łącza internetowego.
 • Dostawca usług internetowych.

 

 

§8 RODZAJ, CEL ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem będącej podstawą korzystania przez Użytkownika z Platformy Mindgram, za pośrednictwem Serwisu:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie, wykonanie i zakończenie zawartej umowy),
  • Okres przetwarzania: okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, 
  • Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Mindgram, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Mindgram,
 • Wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem będącej podstawą korzystania przez Użytkownika z Platformy Mindgram, za pośrednictwem Serwisu:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie,w jakim nie jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy),
  • Okres przetwarzania: do momentu usunięcia danych lub wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
  • Zakres przetwarzanych danych: dane dobrowolnie podane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z usług Mingram, przy czym podanie danych jest dobrowolne, zaś zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie.
 • Nawiązanie kontaktu, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody,
  • Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, rola w firmie, liczba pracowników firmy, inne dane dobrowolnie przekazane w treści wiadomości, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skierowania zapytania i uzyskania odpowiedzi od Mindgram, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie,
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku zawartą umową:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  • Okres przetwarzania: dane są przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem, przy czym okres przedawnienia określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Mindgram,
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu działań marketingowych i handlowych w stosunku do osób, z którymi zawarła umowy:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  • Okres przetwarzania: okres trwania umowy zawartej z Administratorem, 
  • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Mindgram,
 • Prowadzenie działań marketingowych i handlowych w stosunku do osób nie będących klientami Mindgram:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
  • Okres przetwarzania: do momentu odwołania zgody,
  • Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane, przy czym podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania treści marketingowych i handlowych od Mindgram, zaś zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie,
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu profili na mediach społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, LinkedIn), w tym prowadzeniu komunikacji z użytkownikami mediów społecznościowych:
  • Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  • Okres przetwarzania: do momentu zakończenia aktywności danego użytkownika mediów społecznościowych w mediach społecznościowych Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  •  Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, nazwa firmy, inne dane dobrowolnie podane.

 

 

§9 DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

 

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim, chyba że jest to uzasadnione interesem Administratora oraz Użytkowników. 

 

Dla prawidłowego świadczenia usług, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą

 

Odbiorcami danych osobowych oraz podmiotami, którym powierzamy dane osobowe mogą być podmioty wspierające nas w bieżącej działalności, w tym podmioty uczestniczące w świadczeniu usług, w szczególności mogą to być dostawcy rozwiązań IT, w tym oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji usług, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, jak również inne podmioty, jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego świadczenia usług przez Mindgram. Dane osobowe zgromadzone przez Mindgram mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

 

Każdy podmiot, któremu Mindgram powierza do przetwarzania dane osobowe gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mindgram może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, w sytuacji, gdy, którykolwiek z podmiotów, wskazanych powyżej dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

§10 SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Dane osobowe i dane anonimowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Mindgram.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§11 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawa dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawa do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawa do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych, korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawa wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§12 LINKI ZEWNĘTRZNE

 

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

 

§13 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku, w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

 

Nasi klienci o nas

Mindgram

Marta Wolna

People & Culture Senior Manager, Infermedica

„Już po pierwszych 3 miesiącach wspólnej pracy, stwierdziliśmy, że to była bardzo dobra decyzja biznesowa! Mindgram zapewnia szeroką pomoc związaną z Mental Heath. Bardzo cenimy sobie stały support i kontakt ze strony naszych opiekunów. Szczególnie doceniamy dopasowywanie materiałów do naszych bieżących potrzeb dzięki czemu, czujemy się  traktowani bardzo indywidualne! Takie podejście do klienta, na pewno zaowocuje dłuuugą współpracą. Dziękujemy!”

Mindgram

Karolina Chabraszewska

Employer Branding Coordinator, OTCF S.A.

„Mindgram wspiera dobrostan psychiczny naszych pracowników i ich wellbeing.

To także świetne narzędzie do rozwoju kompetencji miękkich i do rozwoju osobistego.”

Mindgram

Katarzyna Karwan

People Generalist, Bolt Poland

„Uważam, że zrównoważony rozwój firmy musi iść w parze z rozwojem osobistym i dobrym samopoczuciem członków jej zespołu. Dzięki Mindgram, mam pewność, że pracownicy są w dobrych rękach oraz że mają narzędzie do pielęgnowania swojego zdrowia psychicznego, wzmacniania odporności na stres i rozwijania kompetencji emocjonalnych. Zróżnicowanie oferty na platformie (warsztaty, szkolenia, bieżące wsparcie specjalistów) daje wolność wyboru i przestrzeń na to, by każdy mógł dbać o swój wellbeing „po swojemu”.”

Media o Mindgram: