Mindgram pozyskuje 8 milionów złotych na pomoc psychologiczną dla pracowników!

 Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usługi Mindgram

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług – Warsztatów – drogą elektroniczną przez Mindgram na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

 1. Definicje
  1. Wszelkie definicje i sformułowania użyte poniżej znajdują̨ swoje zastosowanie w niniejszym Regulaminie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy:
   1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   2. Link – link przesyłany przez Mindgram na adres e-mail Partnera i przekazywany Uczestnikowi w celu zapisania się na Warsztat;
   3. Materiały – wszelkie treści udostępniane Uczestnikowi w związku z realizacją Warsztatu;
   4. Partner – podmiot będący pracownikiem lub współpracownikiem Uczestnika, z którym Mindgram zawarł odrębną umowę świadczenia usług, w związku z wykonaniem której Mindgram umożliwia Uczestnikowi dostęp do Warsztatu na podstawie niniejszego Regulaminu;
   5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1);
   6. Warsztat – usługa internetowego warsztatu organizowanego przez Mindgram dla Uczestników;
   7. Uczestnik – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnera, uczestnicząca w Warsztacie organizowanym przez Mindgram w związku z zawarciem pomiędzy Mindgram, a Partnerem umowy;
   8. Konsument – Uczestnik Warsztatów, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
   9. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Uczestnika, jak i do Mindgram, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością̨ ;
   10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Mindgram a Uczestnikiem poprzez akceptację Regulaminu dotycząca korzystania z Usługi przez Uczestnika;
   11. Usługa – usługa świadczona przez Mindgram będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) polegająca na umożliwieniu dostępu do Warsztatu;
   12. Usługodawca lub Mindgram – Mindgram Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881002, NIP 5223196770, REGON 38812038, o kapitale zakładowym w wysokości 155.400,00 zł
  2. Wymogi techniczne
   1. Do uczestnictwa w Warsztacie niezbędne są:
    1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet,
    2. aktywne konto poczty elektronicznej,
    3. właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa, umożliwiające korzystanie z aplikacji Calendly (www.calendly.com),
    4. dostęp do oprogramowania Zoom (www.zoom-us.pl), za pośrednictwem którego prowadzone są Warsztaty do korzystania przez Uczestnika za pośrednictwem wygenerowanego linka.
  3. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w warsztacie
   1. Uczestnik uprawniony jest do uczestnictwa w Warsztacie organizowanym przez Mindgram. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest:
    1. wyrażenie zainteresowania uczestnictwem w Warsztacie poprzez kliknięcie linka. za pośrednictwem którego Uczestnik zapisuje się na Warsztat w programie Calendly;
    2. zalogowanie się na Warsztat w planowanym terminie i o godzinie Warsztatu za pośrednictwem aplikacji Zoom przy wykorzystaniu linka wygenerowanego po dokonaniu zapisu na Warsztat w programie Calendly.
   2. Przed wyrażeniem zainteresowania uczestnictwem w Warsztacie w trybie wskazanymw pkt 3.1.1. powyżej Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Zapisanie się na Warsztat jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
   3. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Warsztacie w dowolnym momencie poprzez opuszczenie wydarzenia w programie Calendly, nie wzięcie udziału w Warsztacie lub opuszczenie utworzonego wydarzenia w aplikacji Zoom po rozpoczęciu Warsztatu.
   4. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Warsztacie przez Uczestnika osobom trzecim.
   5. Mindgram może zapewnić możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu.
   6. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze Warsztatu zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
   7. Mindgram może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Warsztatu.
   8. Mindgram zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Warsztatu, osoby prelegenta lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
   9. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcie udziału w Warsztacie, w tym w szczególności:
    1. błędne podanie danych kontaktowych,
    2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Warsztatu,
    3. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
   10. Mindgram zastrzega prawo do zmiany terminu i programu Warsztatu w dowolnym czasie, co nie stanowi naruszenia niniejszego Regulaminu.
   11. Uczestnictwo w Warsztacie jest dla Uczestnika bezpłatne.
  4. Aktualizacje, obsługa serwisowa i reklamacje
   1. Uczestnik może zgłosić reklamację związaną z realizacją Warsztatu przez Mindgram, w tym w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w dostępie do Warsztatu. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected].
   2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe, opis zdarzenia lub nieprawidłowości, okoliczności wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
   3. Mindgram rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 7 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
   4. Obsługa Uczestników odbywa się w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  5. Rezygnacja z warsztatu i odstąpienie od umowy
   1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Warsztacie w dowolnym czasie, rezygnując z zapisu na Warsztat za pośrednictwem aplikacji Calendly lub nie biorąc udziału w Warsztacie.
   2. Rezygnacja z zapisu na Warsztat jest równoznaczna z odstąpieniem od Umowy
   3. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Konsumentów.
   4. Mindgram informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   5. Informacje, o których mowa w punkcie 5.4. powyżej, Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   6. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, b. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
   7. Mindgram informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  6. Własność intelektualna
   1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania Warsztatu podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   2. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi (rozpoczęcia Warsztatu) Mindgram udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas uczestniczenia w Warsztacie) licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Warsztatu ani materiałów z Warsztatu, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
   3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Warsztatu, bez uprzedniej pisemnej zgody Mindgram.
   4. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła, jak również zgodę na scalenie tych dzieł z treścią Warsztatu (dzieło zbiorowe) oraz udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł na wypadek sytuacji, w której w czasie Warsztatu nastąpi połączenie z Uczestnikiem w taki sposób, że jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje itp. staną się częścią Warsztatu.
   5. W przypadku, gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w pkt. 6.4., zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych przepisów, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Mindgram. Mindgram podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia chronionych treści, poinformowania osób lub podmiotów będących właścicielami treści podlegających ochronie. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników webinarium. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny.
  7. Dane osobowe
   1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Mindgram ( „Administrator”).
   2. Mindgram wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
   3. Mindgram dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób korzystających z usług Mindgram. Mindgram gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa 6 Regulamin Mindgram i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
   4. W związku z realizacją Usługi Mindgram uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, a ponadto innych danych osobowych dobrowolnie przekazanych w związku z korzystaniem z Warsztatów.
   5. Mindgram przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach:
    1. wykonanie umowy świadczenia usług:
     1. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie zawarcia, wykonania i zakończenia zawartej umowy (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Mindgram),
     2. okres przechowywania: okres niezbędny do wykonania Usługi, nie dłuższy jednak niż do zakończenia Warsztatu,
     3. zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy,
    2. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Mindgram lub jakie mogą być podnoszone wobec Mindgram w związku z zawartą umową:
     1. podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mindgram związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń)
     2. okres przechowywania: dane są przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Mindgram, chyba że Mindgram podejmie decyzję o wcześniejszym usunięciu danych, przy czym okres przedawnienia określają przepisy Kodeksu cywilnego,
     3. zakres danych: adres e-mail, imię i nazwisko.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy i korzystania z usług świadczonych przez Mindgram.
   7. Dla prawidłowego świadczenia usług konieczne jest korzystanie przez Mindgram z usług podmiotów zewnętrznych. Mindgram korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
   8. Możemy przekazywać Dane osobowe Uczestników podmiotom trzecim. Wówczas odbiorcami Danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w bieżącej działalności, w tym podmioty uczestniczące w świadczeniu usługi, w szczególności mogą to być dostawcy rozwiązań IT, w tym oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji operacji określonych w Regulaminie, dostawcy usług zaopatrujący Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, jak również inne podmioty, jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego świadczenia usług przez Mindgram.
   9. Dane osobowe zgromadzone przez Mindgram mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
   10. Każdy podmiot, któremu Mindgram powierza do przetwarzania Dane osobowe, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania Danych osobowych. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał Dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia przetwarzania Danych osobowych. Mindgram może przekazywać Dane osobowe do państw trzecich w sytuacji gdy, którykolwiek z podmiotów, wskazanych powyżej, dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
   11. Mindgram nie dokonuje profilowania danych osobowych.
   12. Uczestnikowi przysługują następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:
    1. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Uczestnik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Mindgram przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych, takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych,
    2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
    3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Uczestnika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Mindgram, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Mindgram sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych, Mindgram nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są jednak potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Mindgram są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Uczestnika,
    5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy Uczestnik nie chce, aby Mindgram przetwarzał dane, co może mieć jednak wpływ na wykonywanie Usług przez Mindgram,
    6. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Mindgram w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Uczestnik, w tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Mindgram bezpośrednio innemu Uczestnikowi (o ile jest to technicznie możliwe),
    7. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
    8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   13. Mindgram stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W szczególności utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia konieczne w niezbędnym zakresie do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianami.
   14. Mindgram wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) i inne. Aby uzyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet Mindgram rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
  8. Odpowiedzialność
   1. Mindgram zastrzega, iż wszelkie terapie lub inne procedury, w tym medyczne zastosowane w oparciu o treści zawarte w Warsztacie, mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.
   2. Mindgram nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. sposób używania Linków, Materiałów udostępnionym Uczestnikom w związku z Warsztatem,
    2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Linków, niedostępności lub ograniczonej dostępności Warsztatu, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Mindgram, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Mindgram nie był w stanie zapobiec,
    3. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
    4. skutki korzystania przez Uczestników z Materiałów udostępnianych w ramach Warsztatów; w szczególności Mindgram zastrzega, że udostępnianie Materiałów odbywa się co do zasady bez przeprowadzenia wywiadu medycznego, w tym bez posiadania wyników badań Uczestników oraz szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia, zaś udostępniane materiały nie mogą zastępować profesjonalnych porad lekarskich lub indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
    5. szkody z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej przez Uczestników,
    6. szkody związane z działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego przez Uczestnika lub osoby trzecie.
   3. Całkowita łączna odpowiedzialność Mindgram z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości faktycznie poniesionej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.
   4. W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązków Mindgram, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, mogą ulegać zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków umownych.
  9. Postanowienia końcowe
   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika do momentu zakończenia Warsztatu
   2. Uczestnik w okresie trwania Umowy uprawniony jest do zażądania od Mindgram udostępnienia Regulaminu w wersji pdf.
   3. Mindgram zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba nie poinformuje Mindgram o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
   4. Mindgram ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie skutkowało zablokowaniem dostępu przez Uczestników do Warsztatów, w przypadku, gdy:
    1. Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,
    2. umowa zawarta przez Mindgram z Partnerem będącym pracodawcą lub współpracownikiem Uczestnika, w związku z którą Mindgram świadczy Usługę na rzecz Uczestnika, zostanie rozwiązana.
   5. O rozwiązaniu Umowy oraz braku dostępu do Warsztatu Mindgram poinformuje Uczestnika za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas zapisu na Warsztat.
   6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Mindgram i Uczestnik dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory były rozwiązywane polubownie.
   7. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 in fine Kodeksu cywilnego, Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Regulaminu zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, strony ustalą w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron.
   8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 r.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.